دسته بندی ها

نمایشگاه تبریز

نمایشگاه تبریز

چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ایران – تبریز
۱۸ خرداد – ۲۲
پنجشنبه تا دوشنبه